Cyklicznie działamy w ”Różowych Okularach” :)

Od 2009 roku istnieje we Wrocławiu Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie ”Różowe Okulary”, które obejmuje opieką osoby z diagnozą nowotworową na każdym etapie leczenia i ich bliskich oraz osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Współpracę z rozpoczęliśmy prowadząc wyjazdowe zajęcia profilaktyczne i prozdrowotne. Obecnie prowadzimy również cykliczne  zajęcia stacjonarne ( więcej informacji pod nr tel 692-355-881). Jeśli szukasz pomocy – sięgnij po wsparcie i skorzystaj z wielotematycznych zajęć ( m.in rehabilitacyjnych, psychoonkologicznych, artystycznych, sportowych) oraz tematycznych spotkań i atrakcyjnych wyjazdów oferowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie ”Różowe Okulary”

Misją Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie ”Różowe Okulary” jest:

1. Wspieranie chorych onkologicznie, w tym w szczególności osób z orzeczoną niepełnosprawnością i ich rodzin.
2. Wskazywanie roli psychoonkologii w podnoszeniu jakości życia chorych onkologicznie.
3. Promowanie i przeprowadzanie rehabilitacji oraz racjonalnej terapii zachowania w powrocie do zdrowia.
4. Promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób chorych onkologicznie i osób niepełnosprawnych.
5. Promowanie i wdrażanie turystyki, krajoznawstwa i kultury jako pomocy
w zdrowieniu i poprawie jakości życia chorych onkologicznie oraz osób niepełnosprawnych.
6. Pokazywanie pozytywnych wzorców życia z chorobą nowotworową.
7. Zachęcanie do szukania własnych ścieżek zdrowienia.
8. Inspirowanie i wspieranie w poszukiwaniu dróg powrotu do pełni życia po przebytym leczeniu w chorobie nowotworowej.
9. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między członkami Stowarzyszenia.
10. Udzielanie pomocy społecznej osobom chorym onkologicznie oraz osobom niepełnosprawnym.
11. Działanie na rzecz integracji społecznej i zapobieganie wykluczaniu społecznemu osób chorych onkologicznie oraz osób niepełnosprawnych.
12. Nauka i edukacja członków Stowarzyszenia w zakresie onkologii.
13. Promocja i organizacja wolontariatu i koordynacja pracy wolontariuszy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:
1. Organizowanie lub współorganizowanie lokalnych, wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konsultacji i warsztatów psychoonkologicznych.
2. Organizowanie zajęć ruchowych oraz imprez sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych.
3. Organizowanie warsztatów, szkoleń i poradnictwa pomagającego w powrocie do życia społecznego i zawodowego.
4. Szeroko zakrojoną działalność informacyjno-edukacyjną, w tym popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki i zwalczania chorób nowotworowych.
5. Pomoc w ubieganiu się o status osoby niepełnosprawnej.
6. Tworzenie grup wsparcia.
7. Wspieranie rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych.
8. Wspólnotowe uczestnictwo w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych w myśl zasady „nie tylko leki leczą”.
9. Wspomaganie rozwoju naukowego osób leczących i wspierających chorych onkologicznie.
10. Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej oraz sposobów leczenia w zakresie onkologii.
11. Poszukiwanie i promowanie nowoczesnych form wielokierunkowej racjonalnej stymulacji chorych onkologicznie.
12. Analiza i ocena wpływu sytuacji życiowej osób chorych onkologicznie na konieczność wsparcia ich elementami pracy socjalnej celem polepszenia standardów życia.